Service Charge

ค่าบริการพื้นฐานทางทันตกรรม

# Description Price
1 ตรวจฟันพร้อมทำประวัติ 300 – 700
2 ถ่ายภาพรังสีช่องปาก 250 – 800
3 ขูดหินปูน 1,200 – 1,800
4 อุดฟัน 1,000 – 2,400
5 อุดฟันปิดช่องระหว่างฟัน 2,500 – 3,500
6 ถอนฟันธรรมดา 1,000 – 2,500
7 ผ่าฟันคุด 3,500 – 5,500
8 รักษารากฟัน 6,000 – 13,000
9 ครอบฟัน 15,000 – 22,000
10 ฟอกสีฟัน 12,000 – 27,000
11 ฟันปลอม 3,500 – 44,000
12 จัดฟัน 60,000 – 220,000
13 รากเทียม 49,900 – 80,000
14 Veneer ≥ 16,000
15 CBCT Scan ≥ 3,000

**หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 ต่อ 4114, 4113**