อััตราค่าบริการในส่วนของ Dental CT Scan

List
Price
1
Quadrant ที่ 1 ค่าบริการ
3,000
2
Quadrant ที่ 2 ค่าบริการเพิ่มอีก
500
3
Quadrant ที่ 3 ค่าบริการเพิ่มอีก
500
4
Quadrant ที่ 4 ค่าบริการเพิ่มอีก
500
5
ค่าบริการส่ง CD
200-350