รายชื่อทันตแพทย์

General Practices

Dr. Sirikul Vessadapan
Expertise : Dental Specialist in General Practice
Education : Bachelor degree in Dentistry, Chiang Mai University
Schedule : Tuesday and Friday 09.00 – 17.00

ทพญ.กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน Dr. Kutapann Pornpermpoon วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 –17.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ทพญ.ภาณุกานต์ จิตตะปุตตะ Dr.Panukarn Chittaputta วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

ทันตกรรมใส่ฟัน(Prosthodontist)

ทพญ.นภาวรรณ สุประสงค์สิน Dr. Napawan Suprasongsin วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ วันอังคาร (วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) และวันพฤหัสบดี เวลา 09.30 – 16.00 น.

รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข Dr. Somsak Chitmongkolsuk วันเวลาออกตรวจ วันพุธ เวลา 16.00 น. – 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น.

ทพญ. อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ Dr. Usanee Puengpaiboon วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

ทพญ. วันวัสสา สวินทร Dr.Wanwassa Swintara วันเวลาออกตรวจ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 20.00 น.

ทพญ. อรอุษา จันทร์ประภาพ Dr.Ornusa Junpraparp วันเวลาออกตรวจ วันพุธ และ วันเสาร์(วันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 13.00 น. – 20.00 น.

ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)

ทพญ. ภารณี เตชจิตอนันต์ Dr. Paranee Tachajitanun วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.30 น. – 16.00 น.

ทพญ.สาริศา ณ สงขลา Dr.Sarisa Na Songkhla วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางบดเคี้ยว (Occlusion)

ทพญ. ฟ้าใส ภู่เกียรติ Dr. Fasai Pukiat วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontists)

ทพญ. อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล Dr. Unchaleeporn Punyaratanakul วันเวลาออกตรวจวันอาทิตย์เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ Dr. Sawitri Wisuwan วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ออกตรวจวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

ทพ. สิรวิชฐ์ สถาปนา Dr. Sirawish Sathapana วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน)

ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน (Endodontists)

ทพ. มีชัย สมหวังประเสริฐ Dr. Meechai Somwangprasert วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 20.00 น.(งดออกตรวจ วันพุธ) วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgeons)

พ.ต.อ.ทพ. พิมล บำรุง Dr. Pimol Bamrung วันเวลาออกตรวจ วันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. – 20.00 น.

นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร Dr. Chanchai Wongchuensoontorn วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน ออกตรวจเวลา 09.00 น. – 15.00 น.)

ทพญ.ปาหนัน ศาสตราวาหา Dr. Panunn Sastravaha วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ณัฏทินี อำพลพรรณ Dr. Nattinee Aumpolphan วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontists)

ทพญ. สุกานดา แจ้งอริยวงศ์ Dr. Sukanda Changariyawongse วันเวลาออกตรวจ วันพุธ เวลา 09.30 น. – 20.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 13.30 น. – 18.00 น

ทพญ. เบญญาดา ธีระอรรถเวช Dr. Benyada Theeraut-thwet วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทพญ. พิณชุดา โภชนสมบูรณ์ Dr. Pinchuda Pochanasomboon วันเวลาออกตรวจ วันอังคาร เวลา 13.00 น. – 20.00 น. (วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน) และ วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 20.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก (Pedodentists)

ทพญ. หงษ์ รักษากุลเกียรติ Dr. Hongs Raksakulkriat วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ Dr. Ubonrat Somwangprasert วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์ Dr. Sasipimon Chanrat วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ชโลบล ฉัตรชัยวงศ์ Dr. Chalobon Chatchaiwong วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

สาขาทันตรังสีวิทยา(Oral and Maxillofacial Radiology)

ทพ. ชาติชัย เชยวัฒนา Dr. Chartchai Choeiwattana วันเวลาออกตรวจ วันพุธ เวลา 14.00 น. – 15.00 น.