Dental CT Scan หรือ การถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ

การใช้ Dental CT Scan ร่วมกับการวางแผน ก่อนการรักษาเพื่่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากเทียมและความปลอดภัยแก่คน ไข้โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้
– สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด
– สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของกระดูกทั้งชั้นใจเชิงคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity)
– ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงทางด้านกายวิภาคของคนไข้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Dental CT Scan จะไม่เกิด Distorsion เลย
– ช่วยแก้ปัญหาที่อาจพบได้ในขั้นตอนการวางแผนการรักษา เช่น บริเวณที่จะทำรากเทียมมีความหนาของกระดูกไม่เพีัยงพอ จึงต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากเทียมให้มีขนาดที่ เหมาะสมก่อนการฝังรากเทียม
– ช่วยในการจำลองแบบที่จะวางตำแหน่งรากเทียม

คุณภาพการบริการจากเรา 3D@TDC

ราคาถูกกว่าหลายแห่ง
ศูนย์ถ่ายภาพรังสีช่อง ปาก3D@TDC คำนึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคนไข้ในการถ่ายภาพรังสี เราจึงกำหนดค่าบริการเริ่มต้นถูกกว่าหลายแห่ง โดยเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท(สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี)

ภาพถ่ายที่คมชัด
ภาพถ่าย 3 มิติของทางศูนย์จะมีความคมชัดโดยเป็นการรวมภาพจากไำฟล์ย่อย (Dicom Files) มากกว่า 460 ไฟล์ รวมมาเป็นภาพเพื่อความคมชัดในทุกมุมมองให้มองเห็นถึงจุดที่ต้องการ

ไฟล์ภาพสามารถนำไปแก้ไข-เพิ่มเติมได้
จุดเด่นนึงของศูนย์ถ่าย ภาพรังสีช่องปาก 3D@TDC คือเราใช้โปรแกรมที่ทันตแพทย์สามารถนำภาพไปเพิ่มเติม โดยโปรแกรมที่ทางศูนย์ใช้ คือโปรแกรม OnDemand3D ของ Cybermed