Appointment

:
เงื่อนไขการนัดหมาย
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมว่า
- การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียง การแจ้งความจำนงการนัดหมาย ล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์
- เวลา ในการตอบกลับ: ศูนย์ทันตกรรมเทพธารินทร์จะตอบรับการนัดหมายภายใน 72 ชั่วโมง