การถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Conebeam CT Scan

การถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Conebeam CT Scan

  การใช้ Conebeam CT Scan ร่วมกับการวางแผน ก่อนการรักษาเพื่่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากฟันเทียมและความปลอดภัยแก่คน ไข้โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

  • สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด
  • สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของกระดูกขากรรไกรในเชิงคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity)
  • ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงทางด้านกายวิภาคของคนไข้  เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Conebeam CT Scan จะไม่เกิด Distorsion เลย
  • ช่วยแก้ปัญหาที่อาจพบได้ในขั้นตอนการวางแผนการรักษา เช่น บริเวณที่จะทำรากฟันเทียมมีความหนาของกระดูกไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากเทียมให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนการฝังรากฟันเทียม
  • ช่วยในการจำลองแบบที่จะวางตำแหน่งรากฟันเทียม

คุณภาพการบริการของศูนย์ถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ

ราคาค่าบริการที่เหมาะสมค่อนข้างถูก

  ศูนย์ถ่ายภาพรังสีช่องปาก3D@TDC คำนึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคนไข้ในการถ่ายภาพรังสี เราจึงกำหนดค่าบริการเริ่มต้นค่อนข้างถูก โดยเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท(สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

ภาพถ่ายรังสีที่คมชัด

  ภาพถ่ายรังสี 3 มิติของทางศูนย์ถ่ายภาพรังสีช่องปาก3D@TDC จะมีความคมชัดเนื่องจากตัวรับรังสี(CCD) เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท Varian ของสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการรวมภาพจากไฟล์ย่อยๆ (Dicom Files) มากกว่า 460 ไฟล์ รวมมาเป็นภาพเพื่อความคมชัดในทุกมุมมองให้มองเห็นถึงจุดที่ต้องการ

ความโดดเด่นของโปรแกรมการดูภาพรังสีช่องปาก 3 มิติ                                

  จุดเด่นหนึ่งของศูนย์ถ่ายภาพรังสีช่องปาก 3D@TDC คือเราใช้โปรแกรมที่ทันตแพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพรังสี 3 มิติ ไปทำภาพตัดขวาง(Crossection)ในตำแหน่งและทิศทางที่ทันตแพทย์ต้องการ โดยโปรแกรมที่ทางศูนย์ฯใช้ คือโปรแกรม OnDemand3DApplicationของบริษัท Cybermed ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในการผลิต Software สำหรับภาพถ่ายรังสี 3 มิติทั้งในทางทันตกรรมและทางการแพทย์มานานกว่า 25 ปี