อััตราค่าบริการในส่วนของ Dental CT Scan

List
Price
1
Quadrant แรก ค่าบริการ ซี่ที่1
3,000
2
Quadrant แรก ซี่ที่ 2 ค่าบริการเพิ่มอีก
500
3
Quadrant แรก ซี่ที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่มอีก
500
4
Quadrant ต่อไป ค่าบริการ ซี่ที่1
1,000
5
Quadrant ต่อไป ซี่ที่ 2 ค่าบริการเพิ่มอีก
500
6
Quadrant ต่อไป ซี่ที่ 3 ขึ้นไปคิดค่าบริการเพิ่มอีก ซี่ละ
500
7
ค่าบริการส่ง CD
200-350