รายชื่อทันตแพทย์

ทันตกรรมทั่วไป (General Practices…)

ทพญ. ศิริกุล เวษฎาพันธุ์ Dr. Sirikul Vessadapan วันเวลาออกตรวจ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน Dr. Gootapan Pornpermpoon วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (ออกตรวจอาทิย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ทพญ.ภาณุกานต์ จิตตะปุตตะ Dr.Panukarn Chittaputta วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน)

ทันตกรรมเฉพาะทางใส่ฟัน (Prosthodontists)

ทพญ.นภาวรรณ สุประสงค์สิน Dr. Napawan Suprasongsin วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 09.30 น. – 15.00 น. วันอังคาร เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (ออกตรวจอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน) วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์จิตร์มงคลสุข Dr. Somsak Chitmongkolsuk วันเวลาออกตรวจ วันพุธ เวลา 16.00 น. – 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

ทพญ. อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ Dr. Usanee Puengpaiboon วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

ทพญ. วันวัสสา สวินทร Dr.Wanwassa Swintara วันเวลาออกตรวจ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. – 20.00 น. วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 20.00 น.

ทพญ.อรอุษา จันทร์ประภาพ Dr.Ornusa Junpraparp วันเวลาออกตรวจ วันพุธ เวลา 13.00 น. – 20.00 น. วันเสาร์ 13.00 น. – 20.00 น. (ออกตรวจวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry )

ทพญ.ภารณี เตชจิตอนันต์ Dr. Paranee Tachajitanun วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 09.30 น. – 16.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.30 น. – 16.00 น.

ทพญ.สาริศา ณ สงขลา Dr.Sarisa Na Songkhla วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางบดเคี้ยว (Occulion )

ทพญ. ฟ้าใส ภู่เกียรติ Dr. Fasai Pukiat วันเวลาออกตรวจ ออกตรวจอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontists)

ทพญ.อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล Dr. Unchaleeporn Punyaratanakul วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. –12.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ Dr. Sawitri Wisuwan วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ออกตรวจวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

ทพ. สิรวิชฐ์ สถาปนา Dr. Sirawish Sathapana วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

ทันตกรรมเฉพาะทางรักษาคลองรากฟัน (Endodontists)

ทพ. มีชัย สมหวังประเสริฐ Dr. Meechai Somwangprasert วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00 น.– 20.00 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก(Oral Surgeons)และทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม (Implants)

พ.ต.อ.ทพ. พิมล บำรุง Dr. Pimol Bamrung วันเวลาออกตรวจ วันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 17.00 น. – 20.00 น.

นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร Dr. Chanchai Wongchuensoontorn วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ยกเว้นเสาร์ที่ 4 ของเดือน ออกตรวจ เวลา 13.00 น. – 15.00 น.)

ทพญ.ปาหนัน ศาสตราวาหา Dr. Panunn Sastravaha วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ณัฏทินี อำพลพรรณ Dr. Nattinee Aumpolphan วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางโรคเหงือกปริทันต์ (Periodontists)

ทพญ. สุกานดา แจ้งอริยวงศ์ Dr. Sukanda Changariyawongse วันเวลาออกตรวจ วันพุธ, วันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 20.00 น.

ทพญ.เบญญาดา ธีระอรรถเวช Dr. Benyada Theeraut-thavate วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทพญ. พิณชุดา โภชนสมบูรณ์ Dr. Pinchuda Pochanasomboon วันเวลาออกตรวจ วันอังคาร เวลา 13.00 น. – 20.00 น (ออกตรวจอังคารที่1และ3ของเดือน) วันศุกร์ เวลา 14.00 น. – 20.00 น.

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก (Pedodentists)

ทพญ.หงษ์ รักษากุลเกียรติ Dr. Hongs Raksakulkriat วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ Dr. Ubonrat Somwangprasert วันเวลาออกตรวจ วันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์ Dr. Sasipimon Chanrat วันเวลาออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

ทพญ.ชโลบล ฉัตรชัยวงศ์ Dr. Chalobon Chatchaiwong วันเวลาออกตรวจ วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

สาขาทันตรังสีวิทยา(Oral and Maxillofacial Radiology)

ทพ.ชาติชัย เชยวัฒนา Dr. Chartchai Choeiwattana วันเวลาออกตรวจ วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น.