.

ทันตกรรมรากเทียม คืออะไร
ทันตกรรมรากเทียมเป็นการรักษาทางทันตกรรมแบบหนึ่ง  เพื่อฟื้นฟูสภาวะที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารด้วยการใส่รากเทียม ซึ่งเป็นวัสดุทางทันตกรรมทำหน้าที่คล้ายรากฟันลงไปในกระดูกขากรรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดให้กับฟันปลอมก่อนการใส่รากเทียม ทันตแพทย์จะให้ผู้ป่วยถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพของกระดูกขากรรไกร ว่ามีปริมาณกระดูกและมีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับการใส่รากเทียมและรับแรงบดเคี้ยวในอนาคตหรือไม่