ค่าบริการพื้นฐานทางทันตกรรม General Dental Practitioner

  ค่าบริการทันตกรรม
 ลำดับ รายละเอียด ราคา(บาท)
 1 ตรวจฟันพร้อมทำประวัติและวางแผนการรักษาใช้เวลามาก 300
 2 ถ่ายภาพรังสี  250 – 800
ทันตกรรมเด็ก
 1 ขัดฟัน  ขูดหินปูน 500-1,050
 2 เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์  ( Topical  Fluoride )  800
 3 เคลือบร่องฟันน้านมหรือฟันแท้  1    ซี่ๆละ  500
 4 อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุด Amalgam  1- 4 ด้านหรือมากกว่า  800-1,400
 5 อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุอุด Composite หรือ GI  1- 3  ด้านหรือมากกว่า  900-1,500
 6 ครอบฟันน้ำนมด้วย  Strip  Crown หรือ  SSC  2,000
 7 ถอนฟันน้ำนม  800-1,000
 8 รักษารากฟันหน้า( ไม่รวมการบูรณะฟัน ) 1,200-2,200
 9 เครื่องมือป้องกันฟันล้ม 2,800-5,500
 รักษาโรคเหงือก
 1 รักษาโรคเหงือก:ขูดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน  1,000-1,800
 อุดฟัน
 1 อุดฟันแท้ด้วยวัสดุอุด Amalgam 1- 4  ด้านหรือมากกว่า  1,000-2,200
 2 อุดฟันแท้ด้วยวัสดุอุด Composite หรือ GI 3  ด้านหรือมากกว่า  1,100-2,400
 3 อุดฟันแท้ด้วยวัสดุอุด  Ketac  Silver    3  ด้านหรือมากกว่า  1,100-2,000
 4 Compositel  Veneer หรือ Porcelain   Full  Veneer  2,500-11,000
 การฟอกสีฟัน
 1 การฟอกสีฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟันต่อซี่และต่อครั้ง  1,000-1,500
 2 การฟอกสีฟันที่ยังมีชีวิตโดยทันตแพทย์ทำในโรงพยาบาลต่อครั้งกับน้ำยาฟอกสีฟัน PHILIPS ZOOM!  15,000
 3 การฟอกสีฟันที่ยังมีชีวิตทำที่บ้านโดยการแนะนำจากทันตแพทย์ต่อครั้ง ทั้งปาก กับน้ำยาฟอกสีฟัน PHILIPS ZOOM!  9,000
 รักษาคลองรากฟัน
 1 รักษาคลองรากฟันในกรณีปลายรากยังไม่ปิด ( Apexification ) ต่อครั้ง  1,500-2,500
 2 รักษาคลองรากฟันปกติ  ต่อซี่  4,500-11,000
 3 รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน  ต่อซี่  1,000-1,500
 ศัลยกรรมช่องปาก
 1 ถอนฟัน  1,000-2,500
 2 ผ่าตัดฟันคุด  4,000-7,000
 3 ผ่าเจาะหนองในช่องปาก  800-1,000
ทันตกรรมประดิษฐ์หรือใส่ฟัน
 1 รื้อ เดือย  หรือ  รื้อสะพานฟัน    1,000-2,000
 2 ทำแกนของฟันหรือเดือย  4,000-7,500
 3 ติดครอบฟันหรือสะพานฟันที่หลุด  ทำจากที่อื่นๆ  600-800
 4 ครอบฟัน  10,000-22,000
 5 สะพานฟัน (3Unit-12Unit)  30,000-264,000
 6 ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติด 3,500-11,000
7 ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ 10,000-18,000
8 ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 32,000-44,000
9  การซ่อมฟันปลอมทั้งปาก  2,500-6,000
10 การซ่อมฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ 1,500-2,500
11 เครื่องมือแก้การสบฟัน  4,000-6,000
 ทันตกรรมรากเทียม
 1  รากเทียม ต่อ 1 ตำแหน่ง รวมครอบฟัน    49,900-80,000
 2 ค่าบริการถ่ายภาพรังสี 3 มิติ 3,000-7,000
จัดฟัน
 1  จัดฟันแบบธรรมดา(Simple) – แบบ(Difficult) 50,000-60,000
 2 Retaine/คู่  7,000
 หมายเหตุ
 ***รายการที่แจ้งดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
 ***หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการจะดำเนินการแจ้งให้ทราบทันที***